Trenutno ste na :: Početna > Župni Caritas

Župni Caritas

Osnovan župni Caritas

Caritas župe Majke Božje Snježne u Trnovcu osnovan je 2. ožujka 2009. godineRješenjem koje je izdao Caritas Varaždinske biskupije i kojim je upisan u Registar župnih Caritasa Varaždinske biskupije pod rednim brojem 79 i nazivom Caritas župe Trnovec.
Tim Rješenjem je dobiven i žig Caritasa župe Trnovec. Trenutno je u izradi Statut našeg Caritasa kao i upis članova. Uskoro ćemo imati i prvi sastanak na kojem ćemo izabrati vodstvo Župnog Caritasa i dogovoriti prestojeće aktivnosti. Ovim putem pozivam sve koji nam se žele pridružiti da se jave! Dobro je činiti dobro!

Statut Caritasa župe Trnovec


Župni Caritas župe Majke Božje Snježne u Trnovcu, na svojoj sjednici dana 30.3.2009. donosi

 

S T A T U T
Župnog Caritasa župe Majke Božje Snježne u Trnovcu
 

I  OPĆE ODREDBE

     Članak 1.
 Statutom župnog Caritasa određuje se sjedište, područje djelovanja, pečat, svrha i ciljevi osnivanja i djelovanja, aktivnosti i sadržaji kojima se ostvaruju ciljevi, članstvo, unutarnji ustroj, prava, obveze i odgovornosti, način stjecanja i raspolaganja imovinom i financijama.

II  NAZIV, SJEDIŠTE, PODRUČJE DJELOVANJA, PEČAT
 
     Članak 2.
 Naziv glasi: Caritas župe Trnovec
 Skraćeno: ŽC
 
     Članak 3.
 Sjedište: Široke ledine 4, 42202 Trnovec Bartolovečki
 
     Članak 4.
 Caritas župe Trnovec djeluje na području župe Majke Božje Snježne u Trnovcu
 
     Članak 5.
 Pečat je okruglog oblika, promjera 3.5 cm, u kojem je obodno ispisan tekst „VARAŽDINSKA BISKUPIJA – CARITAS ŽUPE TRNOVEC“, a u sredini je križ sa zrakama.

III  SVRHA I CILJEVI OSNIVANJA, AKTIVNOSTI I SADRŽAJI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

     Članak 6.
 Osnovna svrha osnivanja je oživotvorenje Kristove ljubavi i ostvarenje te ljubavi na djelu.

     Članak 7.
 Ciljevi osnivanja temelje se na organiziranom i djelotvornom usmjeravanju ljubavi prema bližnjima, a posebno prema onima u potrebi.

     Članak 8.
 Okupljanje župljana, poticanje osjetljivosti prema potrebitima, poticanje solidarnosti i odgovornosti.
 Koordiniranje raznih aktivnosti pružanja pomoći i praćenje stanja potrebitih u župi.

IV   ČLANSTVO I USTROJ

     Članak 9.
 
1. Članstvo u Župnom Caritasu je dragovoljno
2. Član može biti svaki vjernik katolik
3. Članstvo nije ograničeno mandatom, spolom niti dobnom granicom

V   UPRAVNA TIJELA

    Članak 10.
 
  1. Opći zbor
  2. Predsjednik
  3. Tajništvo
 

     Članak 11.
 
 OPĆI ZBOR je najviše tijelo Župnog Caritasa. Taj skup čine svi samostalni suradnici ŽC-a.
• Opći zbor se sastaje jednom godišnje
• Usvaja i potvrđuje godišnje izviješće tajnika
• Usvaja zaključni račun koji podnosi blagajnik
• Usvaja proračun za iduću godinu koji izrađuje Tajništvo
• Usvaja plan rada koji izrađuje Tajništvo
• Predlaže i bira tajništvo po isteku mandata
Odluke Općeg zbora su valjane ako za njih glasa većina nazočnih, te kada odluku potvrdi župnik.
 
     Članak 12.
 
 PREDSJEDNIK
  Predsjednik Župnog Caritasa je župnik.
 
     Članak 13.
 
 TAJNIŠTVO
• Tajnik (voditelj)
• Zamjenik tajnika – Zapisničar
• Blagajnik
Mandat Tajništva je 2 godine (dvije) s mogućnošću ponovnog izbora.
 
    Članak 14.
 
 TAJNIK:
 
• Saziva i vodi sjednice tajništva i redovite sastanke ŽC-a
• Brine se za provođenje dogovora i programa ŽC-a, te izvršenje zadaća
• Brine se za informiranje suradnika i javnosti
• Održava redovne kontakte sa vodstvom biskupskog Caritasa, te kontakte sa drugim Caritasima
• Izvješćuje župnika o izvršenim zadaćama, problemima i planovima
• Odgovoran je za materijalno i financijsko poslovnje ŽC-a
• Potpisuje financijske dokumente u supotpisu sa blagajnikom
• Predstavlja ŽC u kontaktu s javnim ustanovama
• Jednom godišnje saziva Opći zbor ŽC-a i podnosi izviješće o radu za proteklo razdoblje
• Brine se za kontinuirano stručno usavršavanje suradnika ŽC-a, te za njihovu duhovnu formaciju
 
Članak 15.
 
 ZAMJENIK TAJNIKA (zapisničar)
• Brine za potrebnu dokumentaciju
• Vodi zapisnik
• Odgovoran je za točnost unosa podataka u zapisnik
• Provjerava da li su zadaće iz prethodnog sastanka (zapisnika) obavljene, te o tome izvještava tajnika
 
Članak 16.
 
 BLAGAJNIK
 
• Brine za financije ŽC-a, i za njihovo prikupljanje
• Vodi financijsku knjigu
• Odgovoran je za savjesno trošenje financija
• Sudjeluje u nabavi (kupovini)
• Supotpisnik je za financije na žiro-računu

VI   IMOVINA I FINANCIJE

    Članak 17.
 
 Imovina i financije u vlasništvu su župe. ŽC se smije njima koristiti u okvirima svojih programa, samostalno djelovati i odgovorno njima raspolagati. Financijsko poslovanje odvija se preko žiro-računa ili na drugi propisani način.
 Za financijsko poslovanje ovlašten je i odgovoran tajnik.
 Sve financijske dokumente potpisuju tajnik i blagajnik.
 
STJECANJE FINANCIJA
 
    Članak 18.
 
• Sakupljanje dobrovoljnih priloga u župi
• Aktivnim radom članova ŽC-a, izrada i prodaja prigodnih blagdanskih predmeta, te drugi prigodni načini u blagdansko vrijeme
• Milodari za programe ŽC-a iz škrabice u crkvi
• Pomoć Biskupijskog Caritasa u slučajevima izvanrednih potreba
• Donacije raznih organizacija i skupina, te mjesnih i pravnih tijela uprave

Članak 19.
 
 Župnik ima prava i dužnosti na superviziju poslovanja ŽC-a. Ta prava župnik može prenijeti na Župno pastoralno vijeće. Nadzorna komisija Župnog pastoralnog vijeća obavezno mora pregledati završni račun ŽC-a i o zaključcima izvijestiti Opći zbor ŽC-a.
 
     Članak 20.
 Po potrebi mogu se izraditi pravilnici o radu za pojedina područja djelovanja.
 
     Članak 21.
 Ovaj Statut stupa na snagu po odobrenju Biskupijskog Caritasa Varaždinske biskupije.
 
 
 

U Trnovcu, 30.3.2009.
 
 
 
      Predsjednik:                                         Tajnik:
 Vlč. Josip Hadrović            MP.           Ljiljana MišakRaspored misa
PON - 7.30
UTO - 7.30
SRI - 7.30 (u kapelici od mjeseca lipnja do kraja rujna)
ČET - 7.30
PET - 7.30
SUB - 17.00 (zimsko) 19.00 (ljetno)
NED - 7.30, 9.30, 11.00
Kroz advent svete mise su u 6:00 osim subote.
U mjesecu svibnju svete mise kroz tjedan su u 19:00; u 18:25 počinje svibanjska pobožnost.
U mjesecu listopadu svete mise kroz tjedan su u 18:00 sati; u 17:25 sati počinje listopadska pobožnost.
Križni put kroz korizmu: petkom u 17.00 i nedjeljom u 15.00
Radno vrijeme Župne javne knjižnice:
Ponedjeljak - Petak: od 17.00 - 19.00 Nedjeljom i blagdanima Knjižnica ne radi!